1. pārbaudes jautājums:
Vai esi uzskatījis sabatu kā nastu, nevis kā Dieva dāvanu, kas ir kā garīgās veldzes un atjaunošanās laiks?

Ja esi vainīgs šajā pārkāpumā, tad:
Atzīsti un apliecini savu grēku Dieva priekšā un "griezies atpakaļ pie Dieva no visas savas sirds ar gavēšanu, asarām, un nožēlu" (Joēla 2:12)
Jo Dieva Vārds saka:
"Sabats ir celts cilvēka dēļ un ne cilvēks sabata dēļ. Tā nu Cilvēka Dēls ir Kungs arī pār sabatu.” (Marka 2:27-28)

2. pārbaudes jautājums:
Vai esi lepojies ar savu paštaisnību un neesi mitējies no saviem darbiem, lai ticībā pieņemtu Dieva taisnību un Viņa darbu Kristū?

Ja esi vainīgs šajā pārkāpumā, tad:
Atzīsti un apliecini savu grēku Dieva priekšā un "griezies atpakaļ pie Dieva no visas savas sirds ar gavēšanu, asarām, un nožēlu" (Joēla 2:12)
Jo Dieva Vārds saka:
“Jo, aplam saprazdami Dieva taisnību, viņi centušies celt savējo un Dieva taisnībai nav pakļāvušies. Jo bauslības gals ir Kristus; Viņā iegūst taisnību ikviens, kas tic.” (Rom 10:3-4)

3. pārbaudes jautājums:
Vai esi turējies pie Vecās Derības izpratnes par sabatu, un neesi atzinis, ka ebreju sabats ir piepildījies Kristus augšāmcelšanās dienā?

Ja esi vainīgs šajā pārkāpumā, tad:
Atzīsti un apliecini savu grēku Dieva priekšā un "griezies atpakaļ pie Dieva no visas savas sirds ar gavēšanu, asarām, un nožēlu" (Joēla 2:12)
Jo Dieva Vārds saka:
“Tāpēc lai neviens jūs netiesā ēdienu un dzērienu dēļ vai sakarā ar svētkiem, jauno mēnesi vai sabatu. Šīs lietas ir nākamo lietu ēna, bet miesa pieder Kristum.”  (Kol 2:16-17)

4. pārbaudes jautājums:
Vai esi sabatā vairāk domājis par to, ko pats esi sasniedzis vai veltījis laiku pārdomām par Dieva glābšanu no garīgās verdzības?

Ja esi vainīgs šajā pārkāpumā, tad:
Atzīsti un apliecini savu grēku Dieva priekšā un "griezies atpakaļ pie Dieva no visas savas sirds ar gavēšanu, asarām, un nožēlu" (Joēla 2:12)
Jo Dieva Vārds saka:
“Viņš mūs ir izrāvis no tumsības varas un pārcēlis Sava mīļā Dēla valstībā, kurā mums dota pestīšana, grēku piedošana” (Kol 1:13-14)

5. pārbaudes jautājums:
Vai esi sabatā kurnējis un neesi pateicies Dievam par Viņa labestību un dotajām svētībām?

Ja esi vainīgs šajā pārkāpumā, tad:
Atzīsti un apliecini savu grēku Dieva priekšā un "griezies atpakaļ pie Dieva no visas savas sirds ar gavēšanu, asarām, un nožēlu" (Joēla 2:12)
Jo Dieva Vārds saka:
“Laba lieta ir Tam Kungam pateikties un dziedāt Tavam Vārdam, Tu Visuaugstākais, paust rītos Tavu žēlastību un naktīs Tavu uzticību... Jo Tu, Kungs, mani esi iepriecinājis ar Savu darbu, es gavilēju par to, ko Tava roka dara.” (Psalms 92:2,3,5)

6. pārbaudes jautājums:
Vai esi sabata dienā zūdījies par nākotni un neesi pilnībā paļāvies uz Dieva aizgādību un žēlastību?

Ja esi vainīgs šajā pārkāpumā, tad:
Atzīsti un apliecini savu grēku Dieva priekšā un "griezies atpakaļ pie Dieva no visas savas sirds ar gavēšanu, asarām, un nožēlu" (Joēla 2:12)
Jo Dieva Vārds saka:
“Visu savu zūdīšanos metiet uz Viņu, jo Viņš gādā par jums.” (1. Pēt. 5:7)

7. pārbaudes jautājums:
Vai esi sabatā darījis darbus, kuri tavas nolaidības dēļ nav paveikti sešās dienās,  un tos vēl licis darīt arī saviem tuvākajiem?

Ja esi vainīgs šajā pārkāpumā, tad:
Atzīsti un apliecini savu grēku Dieva priekšā un "griezies atpakaļ pie Dieva no visas savas sirds ar gavēšanu, asarām, un nožēlu" (Joēla 2:12)
Jo Dieva Vārds saka:
“... nebūs tev nekādu darbu darīt, nedz tev, nedz tavam dēlam, nedz tavai meitai, nedz tavam kalpam, nedz tavai kalponei, nedz tavam lopam, nedz tam svešiniekam, kas ir tavos vārtos.” (2. Mozus 20:10)

8. pārbaudes jautājums:
Vai esi sabatā rīkojies pēc saviem plāniem un ne pēc Tā Kunga gribas?

Ja esi vainīgs šajā pārkāpumā, tad:
Atzīsti un apliecini savu grēku Dieva priekšā un "griezies atpakaļ pie Dieva no visas savas sirds ar gavēšanu, asarām, un nožēlu" (Joēla 2:12)
Jo Dieva Vārds saka:
...atturi savu kāju no sabata pārkāpšanas un nedari Manā svētā dienā pēc savas patikas, bet nosauc dusas dienu par svētu prieku un par Tā Kunga svēto dienu un to turi godā, neizlietodams to saviem ceļiem, sava veikala nokārtošanai un tukšām valodām.” (Jes 58:13)

9. pārbaudes jautājums:
Vai esi sabatu turējis tikai formāli, vai izmantojis to kā iespēju kalpot Dievam un līdzcilvēkiem?

Ja esi vainīgs šajā pārkāpumā, tad:
Atzīsti un apliecini savu grēku Dieva priekšā un "griezies atpakaļ pie Dieva no visas savas sirds ar gavēšanu, asarām, un nožēlu" (Joēla 2:12)
Jo Dieva Vārds saka:
“...vai ir brīv sabatā labu darīt vai ļaunu: dzīvību glābt vai maitāt?” (Lūk 6:9)
"Kurš cilvēks jūsu starpā, kam viena avs un kad tā sabatā iekrīt bedrē, to nesatvers un neizvilks ārā? Vai cilvēks nav daudz labāks par avi? Tādēļ ir gan brīv sabatā labu darīt.” (Mat 12:11-12)