Latvijas Kristīgais Radio
Meklēt

LKR televīzija

 

391. Laika Zīmes - Dieva veidota laulība
135. Gaismas ceļš - Brāļu draudžu process Anglijas parlamentā 2.d.
381. Ja Mani ļaudis - Viss no Dieva žēlastības
Atbildes uz klausītāju jautājumiem: „Ko par to saka Bībele” (199.daļa)
373. Kas ir cilvēks? - Maranata


Izdrukai

Ticības apliecība

1. BĪBELE


Bībele (Vecā un Jaunā Derība) tās oriģinālā veidā ir nemaldīgs, Dieva iedvesmots Vārds. Tādēļ tā ir mūsu ticības un rīcības noteicošā autoritāte.

2. Timotejam 3:16, 17; 2. Pētera 1:21; Mateja ev. 5:18

 

2. DIEVS

 

Ir viens dzīvs, svēts un visuvarens Dievs, kas pastāv trijās personās: Tēvs, Dēls un Svētais Gars.

Mateja ev. 28:19; 2. Korintiešiem 13:13

 

3. KRISTUS


Kungs Jēzus Kristus, mūžīgais Dieva Dēls, pieņēma mirstīgas miesas formu. Viņš piedzima jaunavai Marijai no Svētā Gara. Viņš ir gan Dievs, gan cilvēks. Esot miesā, Viņš cieta tāpat, kā citi cilvēki, bet tomēr bija bez grēka, tā kļūstot par pilnīgu visas pasaules grēku upuri. Kā Bībelē ir rakstīts, Viņš labprātīgi atdeva savu dzīvību un nomira, nokāpa ellē, apskaidrotā miesā augšāmcēlās no mirušajiem un tika uzņemts debesīs, kur nosēdās pie Dieva labās rokas un no kurienes nāks tiesāt dzīvos un mirušos.

Mateja ev. 1:18 - 25; Jesajas 7:14; Lūkas 1:26 - 38; Romiešiem 1:4; Apustuļu darbi 1:3

 

4. SVĒTAIS GARS


Svētais Gars ir trīsvienības trešā persona. Svētais Gars pārliecina pasauli par grēku, taisnību un tiesu. Glābšanas brīdī Tas liek atdzimt cilvēkam, dāvājot tam mūžīgo dzīvību un pievienojot to Kristus miesai - draudzei. Viņš turpina pilnveidot ticīgo un dod viņam spēku dzīvot svētu uzvaras dzīvi, kalpojot Kristum.

Jāņa ev. 3:3 - 7; Romiešiem 8:1 - 17; Jāņa ev. 14:16, 26; Jāņa ev. 6:8 - 13; 1. Korintiešiem 12:13; Efeziešiem 1:13, 14; Galatiešiem 3:27

 

5. RADĪŠANA


Dievs radīja debesis un zemi. Pasauli un visu, kas tajā, ieskaitot cilvēku, ir radījis Dievs. Tā nav tapusi evolūcijas ceļā. Kopš pasaules radīšanas Dieva neredzamās īpašības ir skaidri atklātas tā, ka tiem, kas Dievu noraida, nav nekāda attaisnojuma. Kā Dievs pasauli radīja, tā Viņš to arī tiesās.

1. Mozus 1:1; Romiešiem 1:20

 

6. CILVĒKS


Dievs radīja pirmo cilvēku Ādamu savā līdzībā, bez grēka un ar izvēles brīvību. Bet, kad cilvēks pats izvēlējās nepaklausīt Dievam un grēkoja, tas radīja mūžīgu atšķirtību starp Dievu un cilvēku un lika visai cilvēcei mantot grēka sabojāto dabu. Visi cilvēki ir grēcinieki, atšķirti no Dieva, un viņiem ir nepieciešama glābšana.

Romiešiem 3:9 - 19; Efeziešiem 2:1 – 3

 

7. GLĀBŠANA


Ir tikai viens veids, kā cilvēks var būt glābts no grēka un tā sekām - nāves. Un tas ir - ticēt Kungam Jēzum Kristum. Zem debesīm nav cita vārda, caur kuru cilvēks var tikt glābts. Jēzus Kristus izlietās asinis bija pilnīgs upuris par visas cilvēces grēkiem. Bez asins izliešanas nav grēku piedošanas. Tas, ka Jēzus labprātīgi atdeva savu dzīvību, tā parādot visaugstāko žēlastību, deva cilvēcei to, ko tā nebija pelnījusi un nekad nebūtu varējusi nopelnīt. Viņš dod glābšanas dāvanu ikvienam, kas tic. Mēs esam glābti un attaisnoti, kad atzīstam, ka esam grēcinieki, nožēlojam savus grēkus un uzticamies Jēzum un Viņa pabeigtajam salīdzināšanas darbam pie krusta.

Jāņa ev. 3:16; Apustuļu d. 16:30,31; Romiešiem 3:9-28; Romiešiem 4:3-5; Romiešiem 5:1-19; 1. Korintiešiem 15:22; Efeziešiem. 2:8,9; Galatiešiem 3:21,22; Ebrejiem 9:22; 1. Jāņa 5:13

 

8. KRISTUS OTRĀ ATNĀKŠANA


Tā ir Jēzus Kristus burtiska atkalatnākšana uz zemes.

1.Tesaloniķiešiem 1:6-10; Apustuļu d. 1:11; Atklāsmes gr. 22:20

 

9. TIESA


Tā ir visu cilvēku sapulcināšana Dieva pēdējai tiesai, lai izšķirtu to atrašanos debesīs vai ellē.

Mateja ev. 24, 25; 1. Korintiešiem 15:51-54; 2. Pētera 3:3-13; Atklāsmes gr. 20:11-15