1. bauslis “Tev nebūs citus dievus turēt Manā priekšā”

1. pārbaudes jautājums:
Vai esi nēsājis sev līdz vai turējis mājās dievību skulptūras, to gleznas, suvenīrus, vai amuletus, vai  arī paļāvies uz priekšmetiem, kuriem tiek piedēvētas pārdabiskas spējas pasargāt no nelaimēm, slimībām, vai nest laimi?

Ja esi vainīgs šajā pārkāpumā, tad:
atzīsti un apliecini savu grēku Dieva priekšā un “griezies atpakaļ pie Dieva no visas savas sirds ar gavēšanu, asarām, un nožēlu” (Joēla 2:12)
Jo Dieva Vārds saka:
Tā ir NEGANTĪBA Tam Kungam, tavam Dievam. Neienes negantību savā namā, ka tu pats netopi izdeldēts, bet nicini to un lai tā tev riebtin riebjas, jo tā nes iznīcības lāstu. (5. Mozus 7:26)

 2. pārbaudes jautājums:
Vai esi piedalījies vai atbalstījis bezdievīgu valdību organizēto ateisma propagandu, vai apzināti skatījies filmas un raidījumus, kas atklāti zaimo Dievu un noliedz Viņa esamību?

Ja esi vainīgs šajā pārkāpumā, tad:
atzīsti un apliecini savu grēku Dieva priekšā un "griezies atpakaļ pie Dieva no visas savas sirds ar gavēšanu, asarām, un nožēlu" (Joēla 2:12)
Jo Dieva Vārds saka:
Svētīgs tas cilvēks, kas neseko bezdievīgo padomam, nedz staigā grēcinieku ceļus, nedz arī sēž paļātāju pulkā, bet kam prāts saistās pie Tā Kunga baušļiem un kas dienām un naktīm domā par Viņa bauslību. (Psalms 1:1)

 3. pārbaudes jautājums:
Vai esi sekojis maldu mācībām un neesi nostājies pret to sludinātājiem?

Ja esi vainīgs šajā pārkāpumā, tad:
atzīsti un apliecini savu grēku Dieva priekšā un "griezies atpakaļ pie Dieva no visas savas sirds ar gavēšanu, asarām, un nožēlu" (Joēla 2:12)
Jo Dieva Vārds saka:
“Bet Man ir pret tevi tas, ka tu ļauj vaļu sievietei Jezabelei, kas saucas par pravieti, mācīt un pievilt Manus kalpus, piekopt netiklību un ēst elku upurus...” (Atkl 2:20)