1. pārbaudes jautājums:
Vai savā nepaklausībā, liekulībā un dumpībā esi pielūdzis Dievu ne pēc tā parauga, kādu Viņš ir devis savā Vārdā, bet pēc cilvēku izdomātām tradīcijām un rituāliem?

Ja esi vainīgs šajā pārkāpumā, tad:
atzīsti un apliecini savu grēku Dieva priekšā un "griezies atpakaļ pie Dieva no visas savas sirds ar gavēšanu, asarām, un nožēlu" (Joēla 2:12)
Jo Dieva Vārds saka:
“Liekuļi! …Tie man velti izrāda godbijību, mācīdami mācības, kas ir cilvēku pavēles.” (Mat 15:7-9)

2. pārbaudes jautājums:
Vai pielūdzot Dievu, esi lietojis palīglīdzekļus, kurus Viņš nav pavēlējis savā Vārdā, piemēram, devies uz īpašām svētvietām, lietojis svētbildes, statujas, krucifiksus - klanījies to priekšā kopā ar kvēpināšanu?

Ja esi vainīgs šajā pārkāpumā, tad:
atzīsti un apliecini savu grēku Dieva priekšā un "griezies atpakaļ pie Dieva no visas savas sirds ar gavēšanu, asarām, un nožēlu" (Joēla 2:12)
Jo Dieva Vārds saka:
“… nāk stunda, kad jūs Tēvu vairs nepielūgsit nedz šinī kalnā, nedz Jeruzālemē…. Bet stunda nāk un ir jau klāt, kad īstie dievlūdzēji pielūgs Tēvu garā un patiesībā. Jo Tēvs tādus meklē, kas Viņu tā pielūdz.” (Jāņa ev. 4:21-22)

3. pārbaudes jautājums:
Vai esi pieļāvis, ka Patieso Dievu var pielūgt arī tā, kā to dara  hinduismā, islāmā, judaismā un citās reliģijās, bet ne Dieva noliktajā kārtībā, proti, vienīgi caur Jēzu Kristu?

Ja esi vainīgs šajā pārkāpumā, tad:
atzīsti un apliecini savu grēku Dieva priekšā un "griezies atpakaļ pie Dieva no visas savas sirds ar gavēšanu, asarām, un nožēlu" (Joēla 2:12)
Jo Dieva Vārds saka:
“Jēzus saka: "ES ESMU ceļš, un patiesība un dzīvība; neviens netiek pie Tā Tēva, kā vien caur Mani.” (Jņ 14:6)

4. pārbaudes jautājums:
Vai esi piedalījies kādos māņticīgos rituālos, kas apgāna Dieva pielūgsmi garā un patiesībā?

Ja esi vainīgs šajā pārkāpumā, tad:
atzīsti un apliecini savu grēku Dieva priekšā un "griezies atpakaļ pie Dieva no visas savas sirds ar gavēšanu, asarām, un nožēlu" (Joēla 2:12)
Jo Dieva Vārds saka:
“Ķēniņš Hiskija nopostīja augstieņu svētnīcas, un viņš salauza elku stabus, nocirta elku kokus un sadragāja vara čūsku, kuru Mozus bija darinājis, līdz tam laikam Israēla bērni bija tai kvēpinājuši, un viņi to sauca par Nehuštanu. …” (2 Ķēn 18:4-5)

5. pārbaudes jautājums:
Vai attiecībās ar Dievu, Viņa pielūgsmē – Kristus ir bijis VIENĪGAIS  Starpnieks, jeb ir bijuši vēl citi - “debesu ķēniņiene”, dažādi svētie?

Ja esi vainīgs šajā pārkāpumā, tad:
atzīsti un apliecini savu grēku Dieva priekšā un "griezies atpakaļ pie Dieva no visas savas sirds ar gavēšanu, asarām, un nožēlu" (Joēla 2:12)
Jo Dieva Vārds saka:
“Mēs tagad atkal nesam debesu ķēniņienei dedzināmos un dzeramos upurus..., ...mēs tai cepam raušus, uz kuriem veidojam tās attēlu..., lai tai kalpotu? Bet tā saka Tas Kungs: “Tāpēc ka jūs esat kvēpinājuši un pret To Kungu grēkojuši un neesat klausījuši Tā Kunga balsij... Tas Kungs vairs nevarēja paciest to bezdievību un to negantību, Tādēļ jūsu zeme ir tapusi par postu un par briesmām un par lāstu...” (Jer 44:19, 22, 23)
“Jo ir viens vienīgs Dievs, un viens starpnieks starp Dievu un cilvēkiem - cilvēks Kristus Jēzus, kas Sevi pašu ir nodevis par atpirkuma maksu par visiem...” (1 Tim 2:5-6)

6. pārbaudes jautājums:
Vai esi savā Dieva pielūgsmē pielietojis svešas ezotēriskas prakses, tādas kā budistu meditāciju vai mantru skaitīšanu?

Ja esi vainīgs šajā pārkāpumā, tad:
atzīsti un apliecini savu grēku Dieva priekšā un "griezies atpakaļ pie Dieva no visas savas sirds ar gavēšanu, asarām, un nožēlu" (Joēla 2:12)
Jo Dieva Vārds saka:
“Jūs nevarat dzert Tā Kunga biķeri un ļauno garu biķeri. Jūs nevarat būt Tā Kunga galda un ļauno garu galda dalībnieki. Jeb vai gribam To Kungu kaitināt? Vai tad mēs esam spēcīgāki par Viņu? (1 Kor 10:21-22)

7. pārbaudes jautājums:
Vai esi sargājis un turējis svētumā savu garīgo Dievnamu, jeb esi to apgānījis ar grēcīgu iztēli, netiklības darbiem vai svešu pielūgsmi?

Ja esi vainīgs šajā pārkāpumā, tad:
atzīsti un apliecini savu grēku Dieva priekšā un "griezies atpakaļ pie Dieva no visas savas sirds ar gavēšanu, asarām, un nožēlu" (Joēla 2:12)
Jo Dieva Vārds saka:
“Bēdziet no netiklības! Jebkurš cits grēks, ko cilvēks pastrādā, ir ārpus miesas, bet, kas netiklību piekopj, grēko pret savu paša miesu. Vai gan jūs nezināt, ka jūsu miesa ir templis Svētajam Garam, kas ir jūsos un ir no Dieva? Jūs nepiederat paši sev. Jūs esat dārgi atpirkti.
Tad nu pagodiniet Dievu savā miesā un savā garā, kas pieder Dievam.” (1 Kor 6:18-20)

8. pārbaudes jautājums:
Vai esi bijis citu reliģiju templī un novilcis savas kurpes no kājām, tā apliecinot, ka tā vieta ir svēta?

Ja esi vainīgs šajā pārkāpumā, tad:
atzīsti un apliecini savu grēku Dieva priekšā un "griezies atpakaļ pie Dieva no visas savas sirds ar gavēšanu, asarām, un nožēlu" (Joēla 2:12)
Jo Dieva Vārds saka:
Tas Kungs no ērkšķu krūma sacīja Mozum : “Nenāc tuvāk! Novelc savas kurpes no savām kājām, jo tā vieta, kur tu stāvi, ir svēta zeme.” (2. Mozus 3:5)

9. pārbaudes jautājums:
Vai esi draudzē ienesis svešu uguni - maldu mācības vai šķelšanos,  un neesi nesis garīgus upurus, kas patīkami Dievam?

Ja esi vainīgs šajā pārkāpumā, tad:
atzīsti un apliecini savu grēku Dieva priekšā un "griezies atpakaļ pie Dieva no visas savas sirds ar gavēšanu, asarām, un nožēlu" (Joēla 2:12)
Jo Dieva Vārds saka:
“Ārona dēli..., ... nesa svešu uguni Tā Kunga priekšā, ko tiem nebija pavēlēts ņemt” (3.Mozus 10:1)
“Uzceliet no sevis pašiem kā dzīviem akmeņiem garīgu namu un topiet par svētu priesteru saimi, nesot garīgus upurus, kas Dievam ir patīkami, caur Jēzu Kristu…” (1 Pēt 2:5-7)