3. bauslis “Tev nebūs Tā Kunga, sava Dieva, Vārdu nelietīgi valkāt”

4. pārbaudes jautājums:
Vai esi izrādījis necieņu Dieva Personas vārdam, Radītāju un Glābēju nosaukdams par “dieviņu”, tādējādi pielīdzinādams to latviešu pagāniskajām dievībām?

Ja esi vainīgs šajā pārkāpumā, tad:
Atzīsti un apliecini savu grēku Dieva priekšā un "griezies atpakaļ pie Dieva no visas savas sirds ar gavēšanu, asarām, un nožēlu" (Joēla 2:12)
Jo Dieva Vārds saka:
“Tāpēc, saņemot nesatricināmu valstību, būsim pateicīgi. Tā mēs Dievam patīkami kalposim, ar bijību un bailēm, jo arī mūsu Dievs ir uguns, kas iznīcina.” (Ebr 12:28-29)

5. pārbaudes jautājums:
Vai esi veltīgi lietojis Dieva vārdu, sniedzot nepatiesu liecību vai zvērot, sacīdams: “Dievs ir mans liecinieks”?

Ja esi vainīgs šajā pārkāpumā, tad:
Atzīsti un apliecini savu grēku Dieva priekšā un "griezies atpakaļ pie Dieva no visas savas sirds ar gavēšanu, asarām, un nožēlu" (Joēla 2:12)
Jo Dieva Vārds saka:
“Es tādēļ uzliku un darīju zināmu lāstu, saka Tas Kungs Cebaots, lai tas skar tiklab zagļa namu, kā arī tā namu, kas pie Mana Vārda nepareizi zvēr; tas mājos viņa namā un sagraus to ar visām tā koka un akmens daļām.” (Cak 5:4 )

6. pārbaudes jautājums:
Vai esi savienojis Dieva Vārdu kopā ar pašizdomātu dievkalpošanu vai reliģiozu māņticību, bet ne ar atgriešanos no grēkiem un dievbijīgu dzīves veidu?

Ja esi vainīgs šajā pārkāpumā, tad:
Atzīsti un apliecini savu grēku Dieva priekšā un "griezies atpakaļ pie Dieva no visas savas sirds ar gavēšanu, asarām, un nožēlu" (Joēla 2:12)
Jo Dieva Vārds saka:
“Vai tad jums bija zagt, nokaut, laulību pārkāpt, nepatiesi zvērēt un kvēpināt Baalam, un kalpot citiem dieviem, kas jums sveši? Un tad jūs nākat un stājaties Manā priekšā šinī namā, kas nosaukts Manā Vārdāun sakāt: mēs esam glābti!un turpināt darīt visas šīs negantības. Vai tad šis nams, kas nes Manu Vārdu, kļuvis jūsu acīs par slepkavu bedri?” (Jer 7:9-11)