Globālajās misijās iestājies jauns laikmets - tajās arvien vairāk iesaistās pasaules dienvidu valstis. To atzīstot, jaunā Majority World kristīgo organizāciju un kalpotāju koalīcija nesen izveidoja misiju un baznīcu vadītāju grupu no Āzijas un Latīņamerikas, kā arī publicēja paziņojumu ar ieteikumiem globālās misijas praksei.

Majority World paziņojumā īpaši akcentēts apustuļu darbos minētais piemērs, kurā rādīts, ka misionāriem jābūt Svētā gara un Dieva spēka vadītiem. Ieteikumos uzsvērts: ”Galvenokārt tas ir Svētā Gara darbs, kas padara misijas darbu iespējamu un auglīgu.” 

Ieteikumi balstīti uz divām rakstu vietām – Lūkas evaņģēlijā 24:49 - Un redzi, Es jums sūtu Sava Tēva apsolījumu. Bet palieciet jūs pilsētā, līdz kamēr tiksit apģērbti ar spēku no augšienes un Apustuļu darbos 1:4-5;8 - Un, tos sapulcinājis, Viņš tiem pavēlēja neaiziet no Jeruzālemes, bet gaidīt Tēva apsolījumu, ko jūs, tā Viņš sacīja, no Manis esat dzirdējuši. Jo Jānis gan ir kristījis ar ūdeni, bet jūs tiksit kristīti ar Svēto Garu pēc nedaudz dienām. Bet jūs dabūsit spēku, kad Svētais Gars būs nācis pār jums, un būsit Mani liecinieki kā Jeruzālemē, tā visā Jūdejā un Samarijā un līdz pašam pasaules galam.

Ieteikumos arī minēts, ka organizācijām, kas sūta kalpotājus misijās, vajadzētu veidot tādas vietējās draudzes, kas ir pašpietiekamas, nevis atkarīgas no organizācijas, kura izsūtījusi misionārus.