Augšdaugavas novada biedrības, nodibinājumi un reliģiskās organizācijas līdz 1.aprīlim var pieteikties pašvaldības finansējumam. Pieteikumus izskatīs pašvaldības domes izveidotā Nevalstisko un reliģisko organizāciju pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanas komisija.

Uz pašvaldības finansiālu atbalstu var pretendēt biedrības vai nodibinājumi, kuru juridiskā adrese ir reģistrēta Augšdaugavas novadā vai kuru aktivitātes tiks īstenotas pašvaldības teritorijā un kas ar savu darbību sekmē pašvaldības autonomo funkciju īstenošanu, kā arī reliģiskās organizācijas – draudzes, baznīcas un diecēzes, kuru juridiskā adrese reģistrēta Augšdaugavas novadā. Katra organizācija kārtējā gadā drīkst iesniegt vienu pieteikumu.