1. pārbaudes jautājums:
Vai esi nēsājis sev līdz vai turējis mājās dievību skulptūras, to gleznas, suvenīrus, vai amuletus, vai  arī paļāvies uz priekšmetiem, kuriem tiek piedēvētas pārdabiskas spējas pasargāt no nelaimēm, slimībām, vai nest laimi?

Ja esi vainīgs šajā pārkāpumā, tad:
atzīsti un apliecini savu grēku Dieva priekšā un “griezies atpakaļ pie Dieva no visas savas sirds ar gavēšanu, asarām, un nožēlu” (Joēla 2:12)
Jo Dieva Vārds saka:
Tā ir NEGANTĪBA Tam Kungam, tavam Dievam. Neienes negantību savā namā, ka tu pats netopi izdeldēts, bet nicini to un lai tā tev riebtin riebjas, jo tā nes iznīcības lāstu. (5. Mozus 7:26)

 2. pārbaudes jautājums:
Vai esi piedalījies vai atbalstījis bezdievīgu valdību organizēto ateisma propagandu, vai apzināti skatījies filmas un raidījumus, kas atklāti zaimo Dievu un noliedz Viņa esamību?

Ja esi vainīgs šajā pārkāpumā, tad:
atzīsti un apliecini savu grēku Dieva priekšā un "griezies atpakaļ pie Dieva no visas savas sirds ar gavēšanu, asarām, un nožēlu" (Joēla 2:12)
Jo Dieva Vārds saka:
Svētīgs tas cilvēks, kas neseko bezdievīgo padomam, nedz staigā grēcinieku ceļus, nedz arī sēž paļātāju pulkā, bet kam prāts saistās pie Tā Kunga baušļiem un kas dienām un naktīm domā par Viņa bauslību. (Psalms 1:1)

 3. pārbaudes jautājums:
Vai esi sekojis maldu mācībām un neesi nostājies pret to sludinātājiem?

Ja esi vainīgs šajā pārkāpumā, tad:
atzīsti un apliecini savu grēku Dieva priekšā un "griezies atpakaļ pie Dieva no visas savas sirds ar gavēšanu, asarām, un nožēlu" (Joēla 2:12)
Jo Dieva Vārds saka:
“Bet Man ir pret tevi tas, ka tu ļauj vaļu sievietei Jezabelei, kas saucas par pravieti, mācīt un pievilt Manus kalpus, piekopt netiklību un ēst elku upurus...” (Atkl 2:20)

4. pārbaudes jautājums:
Vai esi gājis pie burvjiem, zīlniekiem, pareģiem, vārdotājiem, ekstrasensiem un cerējis uz viņu palīdzību? Vai esi pats nodarbojies ar zīlēšanu un maģiju?

Ja esi vainīgs šajā pārkāpumā, tad:
atzīsti un apliecini savu grēku Dieva priekšā un "griezies atpakaļ pie Dieva no visas savas sirds ar gavēšanu, asarām, un nožēlu" (Joēla 2:12)
Jo Dieva Vārds saka:
“Bet, kad jums sacīs: "Jums jāprasa zīlniekiem un pareģiem, kas muld un čukst," - tad atsakait: "Vai tad tautai nav jāgriežas pie sava Dieva? Jeb vai tai ar jautājumiem par dzīvajiem jāgriežas pie mirušajiem?” (Jes 8:19)

5. pārbaudes jautājums:
Vai esi māņticīgs, ticot horoskopiem, laimīgiem vai nelaimīgiem skaitļiem, dažādām zīmēm un parādībām vairāk, kā Dievam?

Ja esi vainīgs šajā pārkāpumā, tad:
atzīsti un apliecini savu grēku Dieva priekšā un "griezies atpakaļ pie Dieva no visas savas sirds ar gavēšanu, asarām, un nožēlu" (Joēla 2:12)
Jo Dieva Vārds saka:
“.... Lai nu nāk tagad un tev palīdz tie debesu mērotāji un zvaigžņu novērotāji, kas pēc atsevišķiem jaunajiem mēnešiem aplēš to, kas nāks pār tevi! Tiešām, tie ir kā salmi, ko uguns aprij; tie nevarēs pat savu paša dzīvību glābt no liesmu varas. ...” (Jes 47:12-15)

6. pārbaudes jautājums:
Vai esi paļāvies uz sabiedrībā pausto viedokli par farmāciju, valsts drošību vai mākslīgo intelektu  vairāk nekā uz Dieva žēlastību?

Ja esi vainīgs šajā pārkāpumā, tad:
atzīsti un apliecini savu grēku Dieva priekšā un "griezies atpakaļ pie Dieva no visas savas sirds ar gavēšanu, asarām, un nožēlu" (Joēla 2:12)
Jo Dieva Vārds saka:
Svētīgs tas cilvēks, kas neseko bezdievīgo padomam, nedz staigā grēcinieku ceļus, nedz arī sēž paļātāju pulkā, bet kam prāts saistās pie Tā Kunga baušļiem un kas dienām un naktīm domā par Viņa bauslību. (Psalms 1:1)

7. pārbaudes jautājums:
Vai esi šaubījies par Dieva Vārda patiesību, vai to sagrozījis, paļaudamies uz laicīgo gudrību – zinātni, mākslu un filozofiju?

Ja esi vainīgs šajā pārkāpumā, tad:
atzīsti un apliecini savu grēku Dieva priekšā un "griezies atpakaļ pie Dieva no visas savas sirds ar gavēšanu, asarām, un nožēlu" (Joēla 2:12)
Jo Dieva Vārds saka:
“Tā saka Tas Kungs: "Gudrais lai nelielās ar savu gudrību, stiprais lai nelielās ar savu spēku, bagātais lai nelielās ar savu bagātību!  Bet, kas grib lielīties, lai lielās ar savu atziņu, ka viņš Mani pazīst un zina, ka Es esmu Tas Kungs, kas uztur virs zemes žēlastību, patiesību un taisnību; jo uz tādiem Man ir labs prāts, saka Tas Kungs.” (Jer 9:22-23)

8. pārbaudes jautājums:
Vai esi balsojis PRET Dieva iecelto kārtību dažādās aptaujās vai pieņemot likumus valsts mērogā par vīrieti, sievieti, ģimeni, bērniem un laulību?

Ja esi vainīgs šajā pārkāpumā, tad:
atzīsti un apliecini savu grēku Dieva priekšā un "griezies atpakaļ pie Dieva no visas savas sirds ar gavēšanu, asarām, un nožēlu" (Joēla 2:12)
Jo Dieva Vārds saka:
“Bēdas tiem, kas izdod netaisnus likumus, un tiem, kas raksta smagus tiesiskus noteikumus, lai grozītu tiesu nabagiem un laupītu tiesības manas tautas cietējiem, ka atraitnes aplaupa un bāreņus posta!” (Jes 10:1-2)

9. pārbaudes jautājums:
Vai esi piedalījies svētku rituālos kuros ar dziesmām un dejām tiek godināta saule, pērkons un visa radība?

Ja esi vainīgs šajā pārkāpumā, tad:
atzīsti un apliecini savu grēku Dieva priekšā un "griezies atpakaļ pie Dieva no visas savas sirds ar gavēšanu, asarām, un nožēlu" (Joēla 2:12)
Jo Dieva Vārds saka:
“Jo Dieva dusmība no debesīm parādās pār visu cilvēku bezdievību un netaisnību, ...Jo, zinādami Dievu, viņi to nav turējuši godā kā Dievu un Viņam nav pateikušies, bet ... apmainījuši neiznīcīgā Dieva godību pret iznīcīgam cilvēkam un putniem, lopiem un rāpuļiem līdzīgiem tēliem. (Rom. 1:18,24)

10. pārbaudes jautājums:
Vai esi savu godu un atzinību cilvēku priekšā meklējis vairāk nekā godu Dieva priekšā?

Ja esi vainīgs šajā pārkāpumā, tad:
atzīsti un apliecini savu grēku Dieva priekšā un "griezies atpakaļ pie Dieva no visas savas sirds ar gavēšanu, asarām, un nožēlu" (Joēla 2:12)
Jo Dieva Vārds saka:
“Kas grib lielīties, lai lielās ar savu atziņu, ka viņš Mani pazīst...” (Jer 9:23)
“Es esmu Tas Kungs, tas ir Mans Vārds, Savu godu Es citam nedošu, nedz Savu slavu elkiem.” (Jesaja 42:8)

11. pārbaudes jautājums:
Vai mīli savu tēvu, māti, bērnus, mazbērnus, māsicas un brālēnus vairāk kā Dievu?

Ja esi vainīgs šajā pārkāpumā, tad:
atzīsti un apliecini savu grēku Dieva priekšā un "griezies atpakaļ pie Dieva no visas savas sirds ar gavēšanu, asarām, un nožēlu" (Joēla 2:12)
Jo Dieva Vārds saka:
“Kas tēvu vai māti vairāk mīl nekā Mani, tas Manis nav vērts, un, kas dēlu vai meitu vairāk mīl nekā Mani, tas Manis nav vērts.” (Mat 10:37)

12. pārbaudes jautājums:
Vai bīsties no cilvēkiem, valsts varām, slimībām vai pat nāvi vairāk kā no Dieva?

Ja esi vainīgs šajā pārkāpumā, tad:
atzīsti un apliecini savu grēku Dieva priekšā un "griezies atpakaļ pie Dieva no visas savas sirds ar gavēšanu, asarām, un nožēlu" (Joēla 2:12)
Jo Dieva Vārds saka:
“Kādēļ tu bīsties no mirstīgiem cilvēkiem, no cilvēku bērniem, kas iznīkst kā zāle, un tomēr aizmirsti To Kungu, savu radītāju, kas debesis izpletis un licis pamatus zemei...? (Jes 51:12-13)
“Es jums teikšu, no kā jums būs bīties: bīstieties no Tā, kam ir vara nonāvēt un pēc tam iemest ellē. Tiešām Es saku: To bīstieties.” (Lūkas 12:5)