4. bauslis “Piemini sabata dienu, ka tu to svētī”

1. pārbaudes jautājums:
Vai esi uzskatījis sabatu kā nastu, nevis kā Dieva dāvanu, kas ir kā garīgās veldzes un atjaunošanās laiks?

Ja esi vainīgs šajā pārkāpumā, tad:
Atzīsti un apliecini savu grēku Dieva priekšā un "griezies atpakaļ pie Dieva no visas savas sirds ar gavēšanu, asarām, un nožēlu" (Joēla 2:12)
Jo Dieva Vārds saka:
"Sabats ir celts cilvēka dēļ un ne cilvēks sabata dēļ. Tā nu Cilvēka Dēls ir Kungs arī pār sabatu.” (Marka 2:27-28)

2. pārbaudes jautājums:
Vai esi lepojies ar savu paštaisnību un neesi mitējies no saviem darbiem, lai ticībā pieņemtu Dieva taisnību un Viņa darbu Kristū?

Ja esi vainīgs šajā pārkāpumā, tad:
Atzīsti un apliecini savu grēku Dieva priekšā un "griezies atpakaļ pie Dieva no visas savas sirds ar gavēšanu, asarām, un nožēlu" (Joēla 2:12)
Jo Dieva Vārds saka:
“Jo, aplam saprazdami Dieva taisnību, viņi centušies celt savējo un Dieva taisnībai nav pakļāvušies. Jo bauslības gals ir Kristus; Viņā iegūst taisnību ikviens, kas tic.” (Rom 10:3-4)

3. pārbaudes jautājums:
Vai esi turējies pie Vecās Derības izpratnes par sabatu, un neesi atzinis, ka ebreju sabats ir piepildījies Kristus augšāmcelšanās dienā?

Ja esi vainīgs šajā pārkāpumā, tad:
Atzīsti un apliecini savu grēku Dieva priekšā un "griezies atpakaļ pie Dieva no visas savas sirds ar gavēšanu, asarām, un nožēlu" (Joēla 2:12)
Jo Dieva Vārds saka:
“Tāpēc lai neviens jūs netiesā ēdienu un dzērienu dēļ vai sakarā ar svētkiem, jauno mēnesi vai sabatu. Šīs lietas ir nākamo lietu ēna, bet miesa pieder Kristum.”  (Kol 2:16-17)