4. bauslis “Piemini sabata dienu, ka tu to svētī”

7. pārbaudes jautājums:
Vai esi sabatā darījis darbus, kuri tavas nolaidības dēļ nav paveikti sešās dienās,  un tos vēl licis darīt arī saviem tuvākajiem?

Ja esi vainīgs šajā pārkāpumā, tad:
Atzīsti un apliecini savu grēku Dieva priekšā un "griezies atpakaļ pie Dieva no visas savas sirds ar gavēšanu, asarām, un nožēlu" (Joēla 2:12)
Jo Dieva Vārds saka:
“... nebūs tev nekādu darbu darīt, nedz tev, nedz tavam dēlam, nedz tavai meitai, nedz tavam kalpam, nedz tavai kalponei, nedz tavam lopam, nedz tam svešiniekam, kas ir tavos vārtos.” (2. Mozus 20:10)

8. pārbaudes jautājums:
Vai esi sabatā rīkojies pēc saviem plāniem un ne pēc Tā Kunga gribas?

Ja esi vainīgs šajā pārkāpumā, tad:
Atzīsti un apliecini savu grēku Dieva priekšā un "griezies atpakaļ pie Dieva no visas savas sirds ar gavēšanu, asarām, un nožēlu" (Joēla 2:12)
Jo Dieva Vārds saka:
...atturi savu kāju no sabata pārkāpšanas un nedari Manā svētā dienā pēc savas patikas, bet nosauc dusas dienu par svētu prieku un par Tā Kunga svēto dienu un to turi godā, neizlietodams to saviem ceļiem, sava veikala nokārtošanai un tukšām valodām.” (Jes 58:13)

9. pārbaudes jautājums:
Vai esi sabatu turējis tikai formāli, vai izmantojis to kā iespēju kalpot Dievam un līdzcilvēkiem?

Ja esi vainīgs šajā pārkāpumā, tad:
Atzīsti un apliecini savu grēku Dieva priekšā un "griezies atpakaļ pie Dieva no visas savas sirds ar gavēšanu, asarām, un nožēlu" (Joēla 2:12)
Jo Dieva Vārds saka:
“...vai ir brīv sabatā labu darīt vai ļaunu: dzīvību glābt vai maitāt?” (Lūk 6:9)
"Kurš cilvēks jūsu starpā, kam viena avs un kad tā sabatā iekrīt bedrē, to nesatvers un neizvilks ārā? Vai cilvēks nav daudz labāks par avi? Tādēļ ir gan brīv sabatā labu darīt.” (Mat 12:11-12)