1. pārbaudes jautājums:
Vai esi veltījis laiku lai atklātu trešā baušļa nozīmi un saprastu Dieva brīdinājumu par Viņa Personas vārda vieglprātīgu lietošanu?

Ja esi vainīgs šajā pārkāpumā, tad:
atzīsti un apliecini savu grēku Dieva priekšā un "griezies atpakaļ pie Dieva no visas savas sirds ar gavēšanu, asarām, un nožēlu" (Joēla 2:12)
Jo Dieva Vārds saka:
“Svētīgs tas cilvēks, kam prāts saistās pie Tā Kunga baušļiem un kas dienām un naktīm domā par Viņa bauslību. Tāds ir līdzīgs kokam, kas stādīts pie ūdens upēm, kas savus augļus nes pareizā laikā un kam lapas nesavīst. Viss, ko viņš dara, tam labi izdodas.” (Psalms 1:2-3)

2. pārbaudes jautājums:
Vai esi domājis par to, ka nelietīga Dieva Vārda lietošana ir raksturīga ienaidniekiem un kāds sods sagaida tos, kas tā dara?

Ja esi vainīgs šajā pārkāpumā, tad:
Atzīsti un apliecini savu grēku Dieva priekšā un "griezies atpakaļ pie Dieva no visas savas sirds ar gavēšanu, asarām, un nožēlu" (Joēla 2:12)
Jo Dieva Vārds saka:
“Ar ļaunprātīgu viltu viņi runā par Tevi un kā Tavi ienaidnieki nelietīgi valkā Tavu Vārdu” (Ps 139:20)
“Tagad jums, priesteri, šī pavēle: ja jūs neklausīsiet, ja neņemsiet vērā, ja negodāsiet Manu Vārdu, saka Kungs Cebaots, tad es jums uzsūtīšu lāstu un jūsu svētības par lāstiem padarīšu, pat nolādēšu, jo jūs neko neņemat vērā!” (Mal 2:1-2)

3. pārbaudes jautājums:
Vai esi savās ikdienas sarunās, vieglprātīgi un ar humora pieskaņu stāstījis anekdotes par svētām tēmām, tādējādi necienīgi pieminēdams Dieva Personas vārdu?

Ja esi vainīgs šajā pārkāpumā, tad:
atzīsti un apliecini savu grēku Dieva priekšā un "griezies atpakaļ pie Dieva no visas savas sirds ar gavēšanu, asarām, un nožēlu" (Joēla 2:12)
Jo Dieva Vārds saka:
“...par ikkatru veltīgu vārdu, ko cilvēki runās, tiem būs jāatbild tiesas dienā” (Mat 12:36)

4. pārbaudes jautājums:
Vai esi izrādījis necieņu Dieva Personas vārdam, Radītāju un Glābēju nosaukdams par “dieviņu”, tādējādi pielīdzinādams to latviešu pagāniskajām dievībām?

Ja esi vainīgs šajā pārkāpumā, tad:
Atzīsti un apliecini savu grēku Dieva priekšā un "griezies atpakaļ pie Dieva no visas savas sirds ar gavēšanu, asarām, un nožēlu" (Joēla 2:12)
Jo Dieva Vārds saka:
“Tāpēc, saņemot nesatricināmu valstību, būsim pateicīgi. Tā mēs Dievam patīkami kalposim, ar bijību un bailēm, jo arī mūsu Dievs ir uguns, kas iznīcina.” (Ebr 12:28-29)

5. pārbaudes jautājums:
Vai esi veltīgi lietojis Dieva vārdu, sniedzot nepatiesu liecību vai zvērot, sacīdams: “Dievs ir mans liecinieks”?

Ja esi vainīgs šajā pārkāpumā, tad:
Atzīsti un apliecini savu grēku Dieva priekšā un "griezies atpakaļ pie Dieva no visas savas sirds ar gavēšanu, asarām, un nožēlu" (Joēla 2:12)
Jo Dieva Vārds saka:
“Es tādēļ uzliku un darīju zināmu lāstu, saka Tas Kungs Cebaots, lai tas skar tiklab zagļa namu, kā arī tā namu, kas pie Mana Vārda nepareizi zvēr; tas mājos viņa namā un sagraus to ar visām tā koka un akmens daļām.” (Cak 5:4 )

6. pārbaudes jautājums:
Vai esi savienojis Dieva Vārdu kopā ar pašizdomātu dievkalpošanu vai reliģiozu māņticību, bet ne ar atgriešanos no grēkiem un dievbijīgu dzīves veidu?

Ja esi vainīgs šajā pārkāpumā, tad:
Atzīsti un apliecini savu grēku Dieva priekšā un "griezies atpakaļ pie Dieva no visas savas sirds ar gavēšanu, asarām, un nožēlu" (Joēla 2:12)
Jo Dieva Vārds saka:
“Vai tad jums bija zagt, nokaut, laulību pārkāpt, nepatiesi zvērēt un kvēpināt Baalam, un kalpot citiem dieviem, kas jums sveši? Un tad jūs nākat un stājaties Manā priekšā šinī namā, kas nosaukts Manā Vārdāun sakāt: mēs esam glābti!un turpināt darīt visas šīs negantības. Vai tad šis nams, kas nes Manu Vārdu, kļuvis jūsu acīs par slepkavu bedri?” (Jer 7:9-11)

7. pārbaudes jautājums:
Vai esi lauzis savus publiski dotos solījumus, kuros tika piesaukts Dieva Personas vārds - piemēram ūdens kristībās, laulībās?

Ja esi vainīgs šajā pārkāpumā, tad:
Atzīsti un apliecini savu grēku Dieva priekšā un "griezies atpakaļ pie Dieva no visas savas sirds ar gavēšanu, asarām, un nožēlu" (Joēla 2:12)
Jo Dieva Vārds saka:
“Ja tu esi Dievam devis solījumu, tad nekavējies to izpildīt, jo Viņam nav labs prāts uz neprašām. Ko tu esi apsolījis, to pildi! Labāk ir nesolīt nekā solīt un nepildīt.” (Sāl.māc. 5:3-4)

8. pārbaudes jautājums:
Vai esi pūlējies savā mīlestībā uz Dievu saprast Dieva Personas vārda cienīšanas nozīmi?

Ja "nē", tad:
Atzīsti un apliecini savu grēku Dieva priekšā un "griezies atpakaļ pie Dieva no visas savas sirds ar gavēšanu, asarām, un nožēlu" (Joēla 2:12)
Jo Dieva Vārds saka:
“Kungs, mūsu Valdniek, cik augsti godājams Tavs Vārds visās zemēs! Tava varenība sniedzas debesu augstumos! No bērnu un zīdaiņu mutes Tu Sev esi izveidojis pretspēku Saviem pretiniekiem, lai liktu apklust Saviem naidniekiem un atriebējiem.” (Ps 8:2-3)

9. pārbaudes jautājums:
Vai esi nekavējoties pārtraucis skatīties filmu, teātra izrādi vai kādu izklaides programmu, kurā tavi mīļotie aktieri ar necieņu lieto Dieva vai Jēzus vārdu?

Ja "nē", tad:
Atzīsti un apliecini savu grēku Dieva priekšā un "griezies atpakaļ pie Dieva no visas savas sirds ar gavēšanu, asarām, un nožēlu" (Joēla 2:12)
Jo Dieva Vārds saka:
“Svētīgs tas cilvēks, kas neseko bezdievīgo padomam, nedz staigā grēcinieku ceļus, nedz arī sēž paļātāju pulkā, bet kam prāts saistās pie Tā Kunga baušļiem un kas dienām un naktīm domā par Viņa bauslību.” (Ps 1:1-2)

10. pārbaudes jautājums:
Vai esi vienmēr savās domās un vārdos nesis slavas upuri Dieva Personas vārdam?

Ja “nē”, tad:
Atzīsti un apliecini savu grēku Dieva priekšā un "griezies atpakaļ pie Dieva no visas savas sirds ar gavēšanu, asarām, un nožēlu" (Joēla 2:12)
Jo Dieva Vārds saka:
“Un visu, ko vien jūs darāt vārdos vai darbos, to visu darait Kunga Jēzus Vārdā, pateikdamies Dievam Tēvam caur Viņu.” (Kol 3:17)
“Nesīsim tad caur Viņu slavas upuri Dievam vienumēr, tas ir, lūpu augli, kas Viņa Vārdu slavē.” (Ebr 13:15)

11. pārbaudes jautājums:
Vai esi savās dzīves neveiksmēs, slimībās un nelaimēs, dusmās un aizvainotībā sācis kurnēt pret Dieva Personas vārdu un piedēvēt Viņam ļaunus nolūkus?

Ja esi vainīgs šajā pārkāpumā, tad:
Atzīsti un apliecini savu grēku Dieva priekšā un "griezies atpakaļ pie Dieva no visas savas sirds ar gavēšanu, asarām, un nožēlu" (Joēla 2:12)
Jo Dieva Vārds saka:
“Un tie sacīja Mozum: "Vai trūka kapu Ēģiptē, ka tu mūs esi izvedis, lai mirstam tuksnesī? Kāpēc tu mums tā esi darījis, izvezdams mūs no Ēģiptes?” (2. Moz. 14:11)

12. pārbaudes jautājums:
Vai esi sagādājis godu Dieva Personas vārdam ar savu svēto un dievbijīgo dzīvošanu?

Ja “nē”, tad:
Atzīsti un apliecini savu grēku Dieva priekšā un "griezies atpakaļ pie Dieva no visas savas sirds ar gavēšanu, asarām, un nožēlu" (Joēla 2:12)
Jo Dieva Vārds saka:
“…Daudzi sekos viņu baudu dzīvei, viņu dēļ patiesības ceļš tiks zaimots…” (2. Pēt. 2:2)