1. bauslis “Tev nebūs citus dievus turēt Manā priekšā”

7. pārbaudes jautājums:
Vai esi šaubījies par Dieva Vārda patiesību, vai to sagrozījis, paļaudamies uz laicīgo gudrību – zinātni, mākslu un filozofiju?

Ja esi vainīgs šajā pārkāpumā, tad:
atzīsti un apliecini savu grēku Dieva priekšā un "griezies atpakaļ pie Dieva no visas savas sirds ar gavēšanu, asarām, un nožēlu" (Joēla 2:12)
Jo Dieva Vārds saka:
“Tā saka Tas Kungs: "Gudrais lai nelielās ar savu gudrību, stiprais lai nelielās ar savu spēku, bagātais lai nelielās ar savu bagātību!  Bet, kas grib lielīties, lai lielās ar savu atziņu, ka viņš Mani pazīst un zina, ka Es esmu Tas Kungs, kas uztur virs zemes žēlastību, patiesību un taisnību; jo uz tādiem Man ir labs prāts, saka Tas Kungs.” (Jer 9:22-23)

8. pārbaudes jautājums:
Vai esi balsojis PRET Dieva iecelto kārtību dažādās aptaujās vai pieņemot likumus valsts mērogā par vīrieti, sievieti, ģimeni, bērniem un laulību?

Ja esi vainīgs šajā pārkāpumā, tad:
atzīsti un apliecini savu grēku Dieva priekšā un "griezies atpakaļ pie Dieva no visas savas sirds ar gavēšanu, asarām, un nožēlu" (Joēla 2:12)
Jo Dieva Vārds saka:
“Bēdas tiem, kas izdod netaisnus likumus, un tiem, kas raksta smagus tiesiskus noteikumus, lai grozītu tiesu nabagiem un laupītu tiesības manas tautas cietējiem, ka atraitnes aplaupa un bāreņus posta!” (Jes 10:1-2)

9. pārbaudes jautājums:
Vai esi piedalījies svētku rituālos kuros ar dziesmām un dejām tiek godināta saule, pērkons un visa radība?

Ja esi vainīgs šajā pārkāpumā, tad:
atzīsti un apliecini savu grēku Dieva priekšā un "griezies atpakaļ pie Dieva no visas savas sirds ar gavēšanu, asarām, un nožēlu" (Joēla 2:12)
Jo Dieva Vārds saka:
“Jo Dieva dusmība no debesīm parādās pār visu cilvēku bezdievību un netaisnību, ...Jo, zinādami Dievu, viņi to nav turējuši godā kā Dievu un Viņam nav pateikušies, bet ... apmainījuši neiznīcīgā Dieva godību pret iznīcīgam cilvēkam un putniem, lopiem un rāpuļiem līdzīgiem tēliem. (Rom. 1:18,24)