2. bauslis “Netaisi sev elku tēlus”

4. pārbaudes jautājums:
Vai esi piedalījies kādos māņticīgos rituālos, kas apgāna Dieva pielūgsmi garā un patiesībā?

Ja esi vainīgs šajā pārkāpumā, tad:
atzīsti un apliecini savu grēku Dieva priekšā un "griezies atpakaļ pie Dieva no visas savas sirds ar gavēšanu, asarām, un nožēlu" (Joēla 2:12)
Jo Dieva Vārds saka:
“Ķēniņš Hiskija nopostīja augstieņu svētnīcas, un viņš salauza elku stabus, nocirta elku kokus un sadragāja vara čūsku, kuru Mozus bija darinājis, līdz tam laikam Israēla bērni bija tai kvēpinājuši, un viņi to sauca par Nehuštanu. …” (2 Ķēn 18:4-5)

5. pārbaudes jautājums:
Vai attiecībās ar Dievu, Viņa pielūgsmē – Kristus ir bijis VIENĪGAIS  Starpnieks, jeb ir bijuši vēl citi - “debesu ķēniņiene”, dažādi svētie?

Ja esi vainīgs šajā pārkāpumā, tad:
atzīsti un apliecini savu grēku Dieva priekšā un "griezies atpakaļ pie Dieva no visas savas sirds ar gavēšanu, asarām, un nožēlu" (Joēla 2:12)
Jo Dieva Vārds saka:
“Mēs tagad atkal nesam debesu ķēniņienei dedzināmos un dzeramos upurus..., ...mēs tai cepam raušus, uz kuriem veidojam tās attēlu..., lai tai kalpotu? Bet tā saka Tas Kungs: “Tāpēc ka jūs esat kvēpinājuši un pret To Kungu grēkojuši un neesat klausījuši Tā Kunga balsij... Tas Kungs vairs nevarēja paciest to bezdievību un to negantību, Tādēļ jūsu zeme ir tapusi par postu un par briesmām un par lāstu...” (Jer 44:19, 22, 23)
“Jo ir viens vienīgs Dievs, un viens starpnieks starp Dievu un cilvēkiem - cilvēks Kristus Jēzus, kas Sevi pašu ir nodevis par atpirkuma maksu par visiem...” (1 Tim 2:5-6)

6. pārbaudes jautājums:
Vai esi savā Dieva pielūgsmē pielietojis svešas ezotēriskas prakses, tādas kā budistu meditāciju vai mantru skaitīšanu?

Ja esi vainīgs šajā pārkāpumā, tad:
atzīsti un apliecini savu grēku Dieva priekšā un "griezies atpakaļ pie Dieva no visas savas sirds ar gavēšanu, asarām, un nožēlu" (Joēla 2:12)
Jo Dieva Vārds saka:
“Jūs nevarat dzert Tā Kunga biķeri un ļauno garu biķeri. Jūs nevarat būt Tā Kunga galda un ļauno garu galda dalībnieki. Jeb vai gribam To Kungu kaitināt? Vai tad mēs esam spēcīgāki par Viņu? (1 Kor 10:21-22)