2. bauslis “Netaisi sev elku tēlus”

7. pārbaudes jautājums:
Vai esi sargājis un turējis svētumā savu garīgo Dievnamu, jeb esi to apgānījis ar grēcīgu iztēli, netiklības darbiem vai svešu pielūgsmi?

Ja esi vainīgs šajā pārkāpumā, tad:
atzīsti un apliecini savu grēku Dieva priekšā un "griezies atpakaļ pie Dieva no visas savas sirds ar gavēšanu, asarām, un nožēlu" (Joēla 2:12)
Jo Dieva Vārds saka:
“Bēdziet no netiklības! Jebkurš cits grēks, ko cilvēks pastrādā, ir ārpus miesas, bet, kas netiklību piekopj, grēko pret savu paša miesu. Vai gan jūs nezināt, ka jūsu miesa ir templis Svētajam Garam, kas ir jūsos un ir no Dieva? Jūs nepiederat paši sev. Jūs esat dārgi atpirkti.
Tad nu pagodiniet Dievu savā miesā un savā garā, kas pieder Dievam.” (1 Kor 6:18-20)

8. pārbaudes jautājums:
Vai esi bijis citu reliģiju templī un novilcis savas kurpes no kājām, tā apliecinot, ka tā vieta ir svēta?

Ja esi vainīgs šajā pārkāpumā, tad:
atzīsti un apliecini savu grēku Dieva priekšā un "griezies atpakaļ pie Dieva no visas savas sirds ar gavēšanu, asarām, un nožēlu" (Joēla 2:12)
Jo Dieva Vārds saka:
Tas Kungs no ērkšķu krūma sacīja Mozum : “Nenāc tuvāk! Novelc savas kurpes no savām kājām, jo tā vieta, kur tu stāvi, ir svēta zeme.” (2. Mozus 3:5)

9. pārbaudes jautājums:
Vai esi draudzē ienesis svešu uguni - maldu mācības vai šķelšanos,  un neesi nesis garīgus upurus, kas patīkami Dievam?

Ja esi vainīgs šajā pārkāpumā, tad:
atzīsti un apliecini savu grēku Dieva priekšā un "griezies atpakaļ pie Dieva no visas savas sirds ar gavēšanu, asarām, un nožēlu" (Joēla 2:12)
Jo Dieva Vārds saka:
“Ārona dēli..., ... nesa svešu uguni Tā Kunga priekšā, ko tiem nebija pavēlēts ņemt” (3.Mozus 10:1)
“Uzceliet no sevis pašiem kā dzīviem akmeņiem garīgu namu un topiet par svētu priesteru saimi, nesot garīgus upurus, kas Dievam ir patīkami, caur Jēzu Kristu…” (1 Pēt 2:5-7)